Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 4, 33-100 Tarnów

 

Strona główna

STATUS PRAWNY

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 1. Aktu Założycielskiego,
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004  nr 256 poz. 2572),
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r  ze zmianami),
 4. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 5. Statutu,
 6. Zarządzeń Kuratora,
 7. Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 8. Ramowego planu pracy szkoły,
 9. Planu rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi,
 10. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 11. Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej,
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
  • Regulaminu Rady Szkoły,
  • Regulaminu Rady Rodziców.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Tarnów.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie

ZAKRES DZIAŁANIA

Zespół zapewnia bazę dydaktyczną i lokalową szkołom wchodzącym w jego skład oraz organizuje ich funkcjonowanie.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz w statucie Zespołu, a  w szczególności:

 1. umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danego typu szkoły wchodzącej w jego skład,
 2. zatrudniania wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i dba o podnoszenie jej kwalifikacji,
 3. zapewnienia odpowiednie warunki nauczania, w tym bezpieczne warunki odbywania zajęć i przebywania uczniów na terenie szkoły oraz podczas zajęć pozaszkolnych,
 4. umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez wzbogacanie wyposażenia pracowni w nowoczesne środki dydaktyczne, doskonalenie metod nauczania, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, organizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 5. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów,
 6. umożliwia absolwentom szkół dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 7. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb,
 8. organizuje i prowadzi stałą współpracę z rodzicami swoich uczniów,
 9. zapewnia uczniom możliwość bezpiecznego korzystania z Internetu podczas zajęć w pracowniach informatycznych poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

Szczegółowe formy realizacji zadań i celów oraz zasady i formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) są określone w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu, Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1857
Utworzono dnia: 11.03.2022

Historia publikacji

 • 17.03.2022 11:47, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 17.03.2022 11:36, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 17.03.2022 11:34, Administrator
  Edycja strony: Strona główna