Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie

Klauzula informacyjna dotycząca RODO /dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie

 

Na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO)

1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci  jest Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie
2.
Kontakt z Dyrektorem Szkoły – tel. 14 6558018, www.zso6.tarnow@wp.pl
3.Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów:

a. Imiona i nazwisko,
b. Data i miejsce urodzenia,
c. Adres zamieszkania i zameldowania
d. Numer PESEL,
e. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, ich adresy zamieszkania i zameldowania, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów,
f. Płeć,
g. Miejsce nauki i klasa
h. Wizerunek ucznia w przypadku wyrażenia zgody przez rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie wizerunku dziecka.

4.  Dyrektor powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt:zso6.tarnow@wp.pl tel: 14 6558018
5.Podstawa przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie  MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6.Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00-193 ul. Stawki 2.
 8.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
9.Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe, tworzenie grup religia/etyka.
10.Dane osobowe uczniów będą przechowywane w szkole przez okres nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 z oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny